Navigace

Obsah

Ztráty a nálezy

Český právní řád s účinností od 01. 01. 2014 mění zvyklosti dané zrušenou právní úpravou č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku a problematikou přivlastnění a nálezu věci upravuje v druhé hlavě třetí části od § 1045 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ). S ohledem na § 1051 OZ, dle kterého „má se za to, že každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji“.

V ustanovení § 1052 odst. 1 OZ se dále uvádí „ Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, proti úhradě nutných nákladů a nálezného. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů“… Problematika je řešena v rozsahu ustanovení  § 1040 -  1064 OZ.

Nález obec zveřejní po dobu 1 roku, nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, obec předměty nepatrné hodnoty zlikviduje, ostatní nalezené věci se pokusí zhodnotit prodejem. Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se věc nebo výtěžek za ni získaný po zaplacení nákladů a nálezného.  Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které věc byla svěřena, vlastnické právo k věci nebo výtěžku za ni strženému.

Ustanovení § 1059 OZ upřesňuje problematiku s nálezem zvířete. Je-li nalezeno zvíře určené k zájmovému chovu a nepřihlásí-li se o ně nikdo do dvou měsíců od vyhlášení nálezu, nabude k němu nálezce vlastnické právo. Prohlásí-li nálezce obci, že zvíře nabýt nechce, a svěří-li obec zvíře neodvolatelně osobě, která provozuje útulek pro zvířata, může tato osoba se zvířetem volně nakládat, pokud se o ně nikdo nepřihlásí do čtyř měsíců ode dne, kdy jí bylo zvíře svěřeno.

Občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské průkazy, zbrojní průkazy a jiné doklady vydané orgány státní správy se předávají k provedení opatření příslušnému orgánu, který je vydal. Kreditní a platební karty, u kterých je majitel neznámý a nelze ho v evidenci pobytu zjistit, se odesílají příslušné instituci.

Kdo je oprávněn jednat:

Iniciovat jednání je oprávněn nálezce, vlastník věci, uživatel věci starší 15 let. Za občana nezletilého či mladistvého iniciuje jednání jeho zákonný zástupce, popř. opatrovník.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Kdo se domáhá vydání věci, musí ji popsat takovými znaky, kterými se rozezná od jiných věcí stejného druhu. Žadatel musí prokázat svou totožnost a jednoznačnou identifikaci ztracené věci. Po identifikaci a před vydáním nálezu je žadatel povinen uhradit obci vyčíslené náklady za opatrování věci a nálezné.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Při ztrátě věci žadatel podle místa ztráty navštíví webové stránky příslušné obce, tedy v katastru území obce Lochousice. Pokud je nález zveřejněn, tak se žadatel dostaví na úřad k identifikaci.

V případě nálezu věci, u které nemůže nálezce identifikovat majitele věci, předává nález obci ke zveřejnění obvykle do tří dnů od nálezu.

Na které instituci životní situaci řešit:

Agendu ztráty a nálezy provádí všechny obecní a městské úřady podle místa nálezu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obecní úřad Lochousice, tel. 377 893 232, 775 041 633

Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Žadatel předloží k prokázání své totožnosti občanský průkaz a doklady pro případnou identifikaci k prokázání vlastnictví nalezené věci.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

K řešení této životní situace nejsou stanoveny formuláře.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Vlastník nalezené věci je povinen hradit náklady za opatrování věci a nálezné v obvyklé výši 10 % z ceny nálezu podle ustanovení § 1056 a § 1057 OZ.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Nejsou stanoveny. Pokud jsou splněny předpoklady k provedení požadovaného úkonu, správní orgán úkon provede.

Podle kterého správního předpisu se postupuje, jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Postup je specifikován v rozsahu ustanovení § 1040 - § 1064 OZ, opravné prostředky nejsou uvedeny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

Řeší ustanovení § 1061 OZ – Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží úhrada ani nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle ustanovení uvedeného zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu. Zároveň se může takovýto nálezce dopustit přestupku proti majetku nebo také i trestného činu, a to podle hodnoty neoprávněně přisvojeného nálezu.